Информация к новости
  • Переглядiв: 59
  • Автор: julia
  • Дата: 7-07-2020, 05:40
7-07-2020, 05:40

Річний звіт за 2019 - 2020 н.р.

Категорiя: Прозорiсть та iнформацiйна вiдкритiсть ЗДО

ПРОТОКОЛ №17
загальних зборів трудового колективу ДНЗ (ясла-садок) «Казка»
від 26.06.2020 р.
Голова зборів – Бондаренко Марія Дмитрівна – вихователь.
Секретар – Артюх Наталія Павлівна – вихователь.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт керівника про основні напрямки управлінської діяльності в 2019 - 2020 н. р. Аналіз роботи закладу за 2019-2020 н. р.
2. Фінансовий звіт про використання державних коштів.
3. Звіт голови батьківського комітету про використання коштів благодійної батьківської допомоги.

СЛУХАЛИ
1. Завідувачку ДНЗ (ясла-садок) «Казка» Костирку В. Г., яка зазначила, що головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Основними завданнями, над якими працювали у 2019 – 2020 н. р. були:
1. Виховання у дошкільників високої національно-патріотичної свідомості, шляхом формування емоційно-ціннісного ставлення до природи рідного краю, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків.
2. Впровадження нових сучасних форм і методів співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.
3. Упровадження в навчально-виховний процес компетентісного підходу, інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини, її інтелектуальних, творчих здібностей, інтересів і потреб у самовизначенні.
4. Здійснення освітнього процесу на засадах збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування у них навичок здорового способу життя.
5. Активізація роботи з питань формування мовленнєво-комунікативної компетенції дошкільників шляхом використання інноваційних методів.
6. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа».
Пріоритетним напрямком діяльності дошкільного закладу є народознавча робота, суть якої надання дітям знань про традиції українського народу, природу рідного краю та спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.
Також, дошкільний навчальний заклад організовує навчально – виховний процес за такими напрямками роботи – це модернізація змісту освіти, орієнтація на системний розвиток особистості, створення умов для рівного доступу якісної дошкільної освіти.
У 2019 – 2020 н.р. діяльність закладу дошкільної освіти регламентувалася наступними нормативними документами:
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»
Закон України «Про охорону дитинства»
Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в ДНЗ»
Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)
Статут ДНЗ (ясла-садок) «Казка»
Наказ МОН «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці»
Наказ МОЗ України «Про затвердження Санітарного регламенту для ДНЗ»
Інструкція з організації харчування дітей в ДНЗ
Лист МОН України «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2019/2020 н.р.»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»
Лист МОН «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти»
Концепцція національно-патріотичного виховання дітей та молоді та ін.
Програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»
У дошкільному закладі працювало 4 вікових груп:
• 1 група раннього віку;
• 1 група молодшого дошкільного віку;
• 1 група середнього дошкільного віку;
• 1 група старшого дошкільного віку.
Групи комплектуються за віковими ознаками. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним режимом роботи з 7.30 до 18.00. У 2019 – 2020 н. році на 100 % було вирішено питання охоплення 5 річних дітей дошкільною освітою 28 дітей відвідувало ДНЗ, 12 дітей перебувало на соціальному патронаті.
У дошкільному навчальному закладі функціонують:
- кабінет завідувача;
- методичний кабінет;
- музична зала;
- медичний кабінет;
- кабінет кастеляної;
- кабінет завідувача господарства.
У закладі створено всі умови для самоосвіти педагогів, постійного росту їх професійної майстерності, розширення кругозору, удосконалення педагогічних умінь і навичок. Зростання педагогічної майстерності вихователів було забезпечено різними формами методичної роботи: семінари, семінар – практикуми, групові консультації, тренінгові заняття.
Відповідно до штатного розпису в дошкільному закладі працює творчий педагогічний колектив, який налічує 11 педагогів, з них: музичний працівник – 1; 9 педагогів мають вищу освіту, середню спеціальну освіту має 1 педагог.
Педагогічний колектив працював над проблемами:
- Національно – патріотичного виховання;
- Мовленнєвий розвиток дітей раннього дошкільного віку;
- Сучасні аспекти взаємодії ДНЗ та сім’ї шляхом гармонійного розвитку особистості дошкільника.
Під час атестаційного циклу в закладі проводяться: відкриті заняття; виступи на методичних заходах, методичних об’єднаннях педагогів, що атестуються. Членами атестаційної комісії проводиться вивчення всіх аспектів роботи кожного педагогічного працівника шляхом організації та перегляду відкритих форм роботи (заняття, розваги, святкові ранки, інші форми роботи з дітьми), вивчення документації. Важливим аспектом комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п’ять років).
Аналіз показників проведення атестації педагогічних працівників свідчить, що якісний склад педагогічного колективу поступово змінюється на краще, оскільки зросла кількість педагогів, які підвищили свою кваліфікаційну категорію. Зниження кваліфікаційної категорії за наслідками атестації за даний період не було.
Інформація про заходи, які відбуваються в дошкільному закладі, систематично висвітлюються на сайті ДНЗ. Інтернет-сайт поповнюється новими матеріалами не рідше двох разів на місяць.
Під час педагогічних рад розглядались такі питання:
1. Організація навчально-виховної роботи у ДНЗ навчальному році.
2. Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії.
3. Створення умов для розвитку громадянсько-патріотичного виховання дошкільника засобами народознавства.
4. Про підсумки роботи за 2019-2020 навчальний рік.
Проведення відкритих заходів стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються; пошуку нестандартних, цікавих рішень.
За даний період у ДНЗ було здійснено моніторинг готовності дітей до навчання в школі.
Обстежено : 28 дітей.
Високий рівень – 15 дітей.
Середній рівень – 10 дітей.
Низький – 3 дітей.
Всі обстежені діти готові до навчання в школі.
Велика увага в роботі педагогів ДНЗ приділялася розвитку творчих здібностей дітей. Для цього в ДНЗ працювали гуртки «Веселка» (нетрадиційні техніки малювання та художньої праці), «Драматичний гурток», «Домісольки».
Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди занять та інших видів діяльності:
1. Музичне свято «Зиму проводжаємо, Весну зустрічаємо!» (музичний керівник Пліш К. А.).
2. Інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку та екологічного виховання «Подорож до мами - Хмаринки» (вихователь Котенко Ю. М.).
3. Інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку та екологічної компетентності «Вода - водичка, вода – чарівничка» (вихователь Ткаченко Я. А.).
4. Інтегроване заняття з ознайомлення з соціумом + мовленнєвий розвиток + художньо-естетичний розвиток + ознайомлення з природним довкіллям «Складати казку за картками – це так захоплююче та цікаво!» (вихователь Артюх Н. П.).
5. Інтегроване заняття з ознайомлення з соціумом + мовленнєвий розвиток «У ліс чарівний ми підемо – рукавичку там знайдемо.» (вихователь Бондаренко М. Д.).
Працюючи у тісному контакті з родинами вихованців, педагоги ДНЗ проводили консультативно – просвітницьку роботу, яка сприяла підвищенню психолого – педагогічної культури батьків, кращому розумінню мети тих заходів, які проводяться у ДНЗ.
Контрольно - аналітична діяльність за навчально - виховним процесом здійснювалася завідуючою ДНЗ відповідно до річного плану та особистого планування. Своєчасно здійснювалися тематичні, фронтальні та комплексні перевірки, інщі види контролю. Робота кожної вікової групи підлягала контролю кожного тижня, з метою допомоги вихователям в організації та проведенні освітньо – виховного процесу.
Заслуговує на увагу інтеграція різних видів діяльності дітей при плануванні освітнього процесу, врахування педагогами потреби дошкільників у реалізації своїх здібностей у процесі ігрової, дослідницько-експериментальної, мовленнєвої, логіко-математичної, будівельно-конструктивної, художньо-продуктивної діяльності. Систематичне планування вихователями з дітьми пошуково-дослідницької, художньо-творчої, комунікативної діяльності, логіко-математичних, будівельно-конструкторських, театралізованих ігор, спрямоване на задоволення пізнавальних та ігрових уподобань кожної дитини, опанування навичок практичної діяльності, культури поведінки. Результативним видом діяльності було проведення групових консультацій: «Дидактична гра – основна форма освітнього процесу з дітьми раннього віку», «Впровадження прийомів мнемотехніки у корекційно-розвивальній роботі з дітьми», «Використання технології Карла Орфа на музичних заняттях в закладі дошкільної освіти», «Патріотичне виховання дітей засобами українського фольклору», «Музейна педагогіка в освітньому процесі закладу дошкільної освіти», «Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами мовленнєво-ігрової діяльності» та ін.
За 2019-2020 н.р. вихователі впроваджували у діяльність такі інноваційні технології: сторітелінг, робота за мнемотаблицями, робота з картками Проппа, методика розвитку творчої уяви у дітей Л.Фесюкової, методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання Л. Шульги, спадщина Сухомлинського та ін.
Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Успішна організація і проведення ігрової діяльності забезпечена раціональним розташуванням предметно-розвивального середовища у групах для стимулювання пізнавальної, творчої, фізичної активності дітей.
Впродовж 2019 – 2020 н. р. педагоги закладу ділилися своїм досвідом роботи у періодичній пресі, надсилаючи до редакцій газет та журналів фахові матеріали. Важливим етапом у розвитку дошкільної освіти саме цього року стала можливість використовувати дистанційні форми роботи у звя’зку із запровадженими карантинними мірами. Тому, педагогічний колектив плідно працював на порталі «Всеосвіта», за що отримували відповідні сертифікати та інші документи. Крім того, педагогічні працівники опрацьовували фахову методичну літературу, переглядали та прослухували вебінари, брали участь у онлайн-конференціях, виготовляли дидактичний матеріал для освітньої роботи. Діти продовжили засвоювати програмовий зміст відповідно до лексичних тем. Батьки активно долучилися до дистанційного навчання, підтримували постійний зворотній зв’язок з педагогами. Педагогічні ради проводилися онлайн завдяки сервісу Google «Meet», із батьками та вихованцями проводилися бесіди, консультації та заняття завдяки груповим чатам у Viber та матеріалам YouTube.
Значну увагу протягом 2019 – 2020 н. р. колектив закладу приділив формуванню здоров’язбережувальної компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота. Значна увага приділялася питанню формування у дітей та дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя. З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Проведено підготовку та об’єктові протипожежні тренування персоналу закладу.
Підсумком роботи з безпеки життєдіяльності дітей було проведення «Тижня безпеки дитини» (жовтень, квітень), метою яких є перевірити засвоєння дітьми знань про поведінку під час надзвичайних ситуацій, поліпшити якість освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя. Кожен день тижня ми присвятили певній темі. На високому організаційному і методичному рівні пройшли заняття, підготовлені вихователями.
Підсумовуючи діяльність ДНЗ за минулий навчальний рік, можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та освітньої програми «Дитина». Аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи об’єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьків позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та на досягнення дітей.
2. Виступила завідувачка ДНЗ (ясла-садок) «Казка» Костирка В. Г., яка повідомила кількість надходження бюджетних коштів на рахунок та потреби, на які вони були використані, зокрема ремонтні роботи та матеріали для забезпечення благоустрою функціонування ДНЗ (відповідні дані оприлюднено на сайті ДНЗ у розділі «Фінансова звітність»).
3. Виступила голова батьківського комітету закладу Маслюк А. Б., яка повідомила, в якій кількості надійшли благодійні батьківські кошти на рахунок та на які потреби їх було використано (відповідні дані оприлюднено на сайті ДНЗ).
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу ДНЗ оцінити як таку, що велась на належному рівні. Річний план за минулий рік виконано.
2. Обрані форми і методи роботи вважати такими, які позитивно вплинули на загальний процес виховання, розвитку та навчання дошкільників.
3. Педагогам наполегливо займатися самоосвітою, зокрема глибше вивчити можливості роботи з дистанційними сервісами.
4. Оздоровчий період, що розпочнеться у ДНЗ, проводити з урахуванням тимчасових рекомендацій щодо роботи закладів дошкільної освіти від Міністерства охорони здоров'я у зв’язку з поширенням коронавірусу на території України.
5. Інформацію про функціонування закладу та фінансову звітність висвітлювати на сайті ДНЗ.

Голова зборів: _______________ М. Д. Бондаренко

Секретар зборів: _______________ Н. П. Артюх
Шановний читач - ми рекомендємо Вам зареєструватись або увiйти на сайт пiд своїм логiном.