Информация к новости
  • Переглядiв: 541
  • Автор: julia
  • Дата: 1-09-2023, 07:03
1-09-2023, 07:03

Структура та органи управління закладу

Категорiя: Прозорiсть та iнформацiйна вiдкритiсть ЗДО

Структура та органи управління ЗДО

Структура та органи управління закладуБезпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його завідувач Костирка Валентина Григорівна
Завідувач ЗДО:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю ЗДО ;

діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЗДО і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЗДО ;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

формує штатний розклад ЗДО в межах затвердженого фонду заробітної плати та подає його для затвердження;

контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

відповідає за стан педагогічної та виховної роботи в ЗДО;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу ЗДО та батьків або осіб, які їх замінюють.

Постійно діючий колегіальний орган в ЗДО – педагогічна рада. До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичний працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше 4-х разів на рік.

Головою педагогічної ради є завідувач ЗДО . Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу:

оцінює результативність виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у ЗДО;

визначає план роботи ЗДО та педагогічне навантаження працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу;

визначає шляхи співпраці ЗДО із сім’єю;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників ЗДО – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

обирають раду ЗДО , її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

заслуховують звіт завідувача ЗДО з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ЗДО ;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗДО.

У період між загальними зборами діє рада ЗДО. Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради ЗДО є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради ЗДО обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
Шановний читач - ми рекомендємо Вам зареєструватись або увiйти на сайт пiд своїм логiном.