Информация к новости
  • Переглядiв: 432
  • Автор: julia
  • Дата: 31-05-2019, 11:58
31-05-2019, 11:58

Річний звіт про діяльність ДНЗ (ясла-садок) "Казка" за 2018-2019 н.р.

Категорiя: Прозорiсть та iнформацiйна вiдкритiсть ЗДО

ПРОТОКОЛ №11
загальних зборів трудового колективу ДНЗ (ясла-садок) "Казка"
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт керівника про основні напрямки управлінської діяльнорсті в 2018-2019 н. р. Аналіз роботи закладу за 2018 -2019 н. р.
2. Аналіз методичної літератури.
3. Про безпеку літнього відпочинку дітей в ДНЗ
СЛУХАЛИ
1. Завідувачку ДНЗ (ясла-садок) "Казка" Костирку В. Г. , яка зазначила, що у 2018 – 2019 н.р. дошкільний навчальний заклад здійснював свою діяльність керуючись законодавчими та підзаконними актами:
- Закон України:«Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
- Положення про дошкільний навчальний заклад;
- Цільова комплексна програма «Фізичне виховання - здоров’я нації»;
- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні – К.,
- Коментар до Базового компонента;
- Санітарні правила та вимоги влаштування і утримання дошкільних закладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.1985р. № 3231 - 85);
- Інструкція з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах (із змінами та доповненнями внесеними відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоровя України від 26.02.2013р.№202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2013р. за № 440/22972).
Життєдіяльність дітей здійснювалася за таким програмним забезпеченням:
- Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина,» (наук.кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У.,
Кудикіна Н.В.);
- Програма розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт.кол.: Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.);
- Програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років О.І. Ликової.
У дошкільному закладі працювало 4 вікових груп:
• 1 група раннього віку;
• 1 група молодшого дошкільного віку;
• 1 група середнього дошкільного віку;
• 1 група старшого дошкільного віку.
Групи комплектуються за віковими ознаками. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за 10,5 годинним режимом роботи груп.
У дошкільному навчальному закладі функціонують:
 кабінет завідувача;
 методичний кабінет;
 музична зала;
 медичний кабінет;
 кабінет кастеляної;
 кабінет завідувача господарства .
Завдання дошкільного закладу визначалися на підставі глибокого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу, з урахуванням рівня педагогічної майстерності педагогів, спрямованості роботи закладу, чітко визначених змісту, мети та основних напрямків діяльності педагогічного колективу:
-розширення та удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої
роботи;
-удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового
середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у
закладі;
- підвищення ефективності форм роботи, спрямованої на безпеку
життєдіяльності дітей;
- урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної
дитини під час підготовки і проведення навчальних занять та виховних
заходів;
- дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим
колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;
- продовження пошуків нових форм планування навчально-виховної
роботи з дітьми та батьками;
- партнерства та взаємодії між педагогами, батьками та дітьми;
- наступності у вихованні та навчанні ДНЗ та НУШ.
Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу. Відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію і направлення на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Відповідно до штатного розпису в дошкільному закладі працює творчий педагогічний колектив, який налічує 11 педагогів, з них: музичний працівник – 1; 9 педагогів мають вищу освіту, середню спеціальну освіту має 1 педагог.
Дошкільний навчальний заклад організовує навчально – виховний процес за пріоритетними напрямками роботи – це модернізація змісту освіти, орієнтація на системний розвиток особистості, створення умов для рівного доступу якісної дошкільної освіти. На сьогодні показник охоплення дітей дошкільною освітою зростає. Реалізуючи принцип наступності між дошкільною освітою та початковою ланкою освіти, формуючи готовність дітей до навчання в школі, у дошкільному закладі у 2018 – 2019 н. році на 100 % було вирішено питання охоплення 5 річних дітей дошкільною освітою 30 дітей відвідувало ДНЗ, 8 дітей перебувало на соціальному патронаті.
Педагогічний колектив працював над проблемами:
- Національно – патріотичного виховання;
- Мовленнєвий розвиток дітей раннього дошкільного віку;
- Сучасні аспекти взаємодії ДНЗ та сім’ї шляхом гармонійного розвитку особистості дошкільника;
- Музичне виховання.
2. Завідувачку ДНЗ (ясла-садок) "Казка" Костирку В. Г. , яка зазначила, що особлива увага приділяється збереженню та зміцненню здоров’я дітей. Ігрове дійство, покладене в основу кожного заняття, дає можливість розширити коло виховних завдань і поєднати фізичний розвиток з поглибленням валеологічних та екологічних знань дітей. У ДНЗ було здійснено моніторинг готовності дітей до навчання в школі.
Обстежено : 30 дітей.
Високий рівень – 16 дітей.
Середній рівень – 9 дітей.
Низький – 5 дітей.
Всі обстежені діти готові до навчання в школі.
Результативним видом діяльності було проведення групових консультацій: «Фізкультурно-оздоровча робота на свіжому повітрі з дітьми раннього віку»; «Мистецтво спілкування»; «Казкова фізкультура»; «Виховуємо любов до природи»; «Новий формат взаємодії з батьками»; «Головні аспекти підготовки дітей до школи»; колективні перегляди занять з морального-правового виховання (вихователь Артюх Н. П.), заняття з природоохоронної тематики та пошуково-дослідницької роботи (вихователь Гончарова С. А.), заняття з логіко-математичного розвитку (Гриценко О. М).
Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку.
Для цього в дошкільному закладі було створено такі умови:
• проводилися педагогічні ради;
• круглі столи («Мовленнєві ігри», «Прищеплення патріотичних почуттів вихованцям ДНЗ», «Підготовка дошкільників до навчання у школі» та ін.)
• ділові ігри («Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників», «Використання інноваційних технологій у дошкільному закладі», «Я – тобі, ти – мені»),
• тренінгові заняття («Педагог – зразок для наслідування», «Психічне здоров’я – запорука всебічного розвитку дошкільників», «Мораль та патріотизм у сучасному ДНЗ» )
Підвищенню рівня професійної компетентності педагогів сприяла раціональна організація структури методичної роботи, зміст якої був спрямований на розв’язання проблем впровадження в практику роботи інноваційних методик навчання та розвитку.
Велика увага в роботі педагогів ДНЗ приділялася розвитку творчих здібностей дітей. Для цього в ДНЗ працювали гуртки «Веселка» (нетрадиційні техніки малювання та художньої праці), «Драматичний гурток», «Домісольки».
Працюючи у тісному контакті з родинами вихованців, педагоги ДНЗ проводили консультативно – просвітницьку роботу, яка сприяла підвищенню психолого – педагогічної культури батьків, кращому розумінню мети тих заходів, які проводяться у ДНЗ. Дієвими у взаємодії з батьками були засідання «Клубу молодих батьків» (керівник Бондаренко М.Д.) та «Батьківського університету» (керівник Артюх Н.П.). Контрольно - аналітична діяльність за навчально - виховним процесом здійснювалася завідуючою ДНЗ відповідно до річного плану та особистого планування. Своєчасно здійснювалися тематичні, фронтальні та комплексні перевірки, інщі види контролю. Робота кожної вікової групи підлягала контролю кожного тижня, з метою допомоги вихователям в організації та проведенні освітньо – виховного процесу.
Діяльність вихователів мала на меті сприяти формуванню, збереженню та укріпленню психічного та соціального здоров’я дітей, навчити дітей жити у злагоді з довкіллям та з самим собою, оптимістично ставитися до життя, навчити культурі поведінки, закласти основи соціальної компетентності дитини, сприяти вихованню свідомого та відповідального ставлення до життя та власного здоров’я, стимулювати потяг до здорового способу життя, орієнтувати дітей на гуманістичні соціальні цінності.
Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Особливо звернена увага на проведення оздоровчих заходів, попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.
З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Проведено підготовку та об’єктові протипожежні тренування персоналу закладу.
Цілеспрямовано протягом року проводилась робота з дітьми та батьками з питань безпеки організму та життєдіяльності, яка цілеспрямовано велась за такими напрямками: «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Дитина і природа», «Дитина і здоров’я».
Цікавими та змістовними були розваги: «Вогонь не тільки друг, але й ворог», лялькова вистава «Кицін дім», «Лісова школа безпеки».
Підсумком роботи з безпеки життєдіяльності дітей було проведення «Тижня безпеки дитини» (жовтень, квітень), метою яких є перевірити засвоєння дітьми знань про поведінку під час надзвичайних ситуацій, поліпшити якість освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя. Кожен день тижня ми присвятили певній темі. На високому організаційному і методичному рівні пройшли заняття, підготовлені вихователями.

Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи об’єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьків позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та на досягнення дітей.
Підсумовуючи роботу педагогічного колективу за 2018 – 2019 н. рік слід відзначити, що поряд з успіхами та надбаннями маємо ряд недоліків:
- недостатнє забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом корекційної допомоги у взаємодії вихователів, спеціалістів і батьків;
- відсутність систематизації у роботі з питань формування комунікативної компетенції дошкільників шляхом використання методів інтерактивної взаємодії;
- недостатнє урізноманітнення форм і методів розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку шляхом національно-патріотичного виховання.
Залишаються актуальним питання організації тісної взаємодії сім'ї та ДНЗ в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.
3. Медичну сестру Мокеічеву І. В. , яка наголосила на безпеці літнього відпочинку дітей у закладі. Основною метою роботи закладу в літній період є зміцнення здоров'я дошкільнят та комплексний гармонійний розвиток особистості кожної дитини, зацікавлення дітей станом власного здоров'я. Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:
- створити оздоровче середовище;
- раціонально організовувати різні форми навчання та оздоровлення на літній період ;
- пропагувати принципи здорового способу життя;
- забезпечити належні умови фізичного, психічного, духовного здоров'я
дошкільників.
УХВАЛИЛИ
1. Вихователям мати на меті сприяння формуванню, збереженню та укріпленню психічного та соціального здоров'я дітей, навчити їх жити у злагоді з довкіллям та з самим собою, оптимістично ставитися до життя, навчити культурі поведінки, закласти основи соціальної компетентності дитини, сприяти вихованню свідомого та відповідального ставлення до життя .
2. Педагогічний колектив працює над реалізацією проблеми: " Забезпечення якісного мовного розвитку шляхом формування національної свідомості та патріотизму через вивчення фольклору.
3. Метою рорботи закладу в олітній період вважати зміцненя здоров'я, гармонійний розвиток кожної дитини
4. Роботу ДНЗ за минулий навчальний рік вважати задовільною.
Шановний читач - ми рекомендємо Вам зареєструватись або увiйти на сайт пiд своїм логiном.